Program SK-Klíma – 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku projektu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Programovými partnermi Donorov, organizovalo dňa 8. decembra 2021 v online forme 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku jednotlivých podporených projektov.

MČ Bratislava – Karlova Ves ako prijímateľ grantu Nórskeho finančného mechanizmu vystúpila na tomto podujatí so svojou prezentáciou, kde prezentovala pokroky vo svojich aktivitách.

prezentácia Nórske granty – MITADAPT

Na podujatí boli odborníkmi z rezortu životného prostredia predstavené aj aktuálne príspevky na tému zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy. Spomenuté boli aspekty bilaterálnej spolupráce v Programe SK- Klíma s partnermi z Nórska a z Islandu. Zostáva veriť, že ponúknuté  riešenia, prístupy a nápady z projektov SK-Klíma budú inšpiráciou aj pre ostatných. 

Prvé informačné podujatie programu SK Klíma

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Spoločne za dobré nápady

späť