Ukončená hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka

Hĺbková zelená obnova základnej školy A.Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave bola zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy a na výrazné zlepšenie kvality vnútorného prostredia školy. Je ukážkovým príkladom viacerých inovatívnych a zelených riešení, s využívaním zrážkovej vody, obnoviteľnými zdrojmi energie a výsadbou zelene s podporou biodiverzity, ktoré budú prispievať k zmierňovaniu a prispôsobovaniu sa dopadom zmeny klímy.

Z dôvodu potreby združovania finančných prostriedkov boli práce na obnove rozložené na etapy od jesene 2021 až do októbra 2023. Stavebné činnosti začali už na jeseň v roku 2021 a to rekonštrukciou a zateplením strechy, následne sa v roku 2022 pokračovalo na prácach tak, aby bola umožnená neprerušená prevádzka školského zariadenia: zateplila sa vonkajšia fasáda a vnútorné átriá, vymenili sa doteraz nevymenené fasádne okná. Myslelo sa aj na užitočných pomocníkov pri redukcii nepríjemného hmyzu a na fasádach sa pri zatepľovaní vybudovali aj nenápadné hniezdne búdky pre dážďovníka tmavého, netopiere a belorítky.

V rámci interiérových prác sa postupne realizovala inštalácia vzduchotechniky formou rekuperácie – teda riadené vetranie s výmenou vzduchu, s ňou súvisiaca elektroinštalácia a nevyhnutné stavebné úpravy. Hlavnou podstatou rekuperácie je spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Vďaka výmenníku je teplo odovzdávané čerstvému vzduchu, ktorý je privádzaný už predhriaty do určených priestorov. Vetranie pomocou rekuperačných jednotiek bude významne zvyšovať kvalitu vnútorného prostredia, šetriť energiu vďaka spätnému získavaniu tepla a zabraňovať vzniku nadmernej vlhkosti v interiéri. Tento spôsob výmeny vzduchu zabraňuje rozmnoženiu rôznych hubových a plesňových organizmov, ktoré vznikajú nedostatočnou cirkuláciou vzduchu, vysokou vlhkosťou a vysokou hladinou oxidu uhličitého. Výrazne sa zlepší prostredie pre výuku ako aj pre pobyt alergikov, keďže budeme vetrať bez prachu a peľov.
Unikátne riešenie riadeného vetrania navrhuje nasávanie čistého vzduchu z tých častí budovy, ktoré nie sú vystavené silnému slnečnému žiareniu, v blízkosti inštalovaných vegetačných zelených stien a z areálu Majerníkova. Vysadená zeleň podporí zachovanie biodiverzity a bude zároveň slúžiť ako prirodzená čistička vzduchu na zlepšenie mikroklímy okolia školy.

V lete 2022 boli zrealizované terénne práce na opatreniach pre využitie zrážkovej vody zachytávanej do podzemnej retenčnej nádrže, ktorá sa využíva na sanitárne účely – splachovanie WC v telocvičniach.
Keďže dôležitou súčasťou adaptácie na klimatickú zmenu je znižovanie teploty v budovách efektívnym tienením, na celej hlavnej fasáde budovy orientovanej na južnú stranu boli na okná nainštalované exteriérové elektricky ovládané lamelové žalúzie. Na oknách zo západnej a východnej strany boli nainštalované horizontálne slnolamy s pevnými lamelami.

Horizontálne slnolamy s pevnými žalúziami na objekte ZŠ A. Dubčeka (zdroj: archív MČ Bratislava-Karlova Ves)

V roku 2023 boli na streche budovy nainštalované solárne panely (50 kusov) a fotovoltické panely (86 kusov). Tieto obnoviteľné zdroje energie sa využívajú najmä na zníženie spotreby energie na ohrev úžitkovej teplej vody v oboch budovách Majerníkova 62 aj Majerníkova 60, najmä v školskej kuchyni a v sprchách.

Na streche ZŠ A. Dubčeka sú umiestnené solárne i fotovoltaické panely (zdroj: archív MČ Bratislava-Karlova Ves)

Veľká dôležitosť sa v projekte venovala záhradnej architektúre, najmä vo vnútorných átriách školy. Jedným z cieľov hĺbkovej zelenej obnovy objektu bolo čo najefektívnejšie využívanie zrážkovej vody a jej navrátenie v čo najväčšom objeme naspäť do vodného cyklu. Keďže plocha átrií pozostávala z väčšej časti z betónových chodníkov, musela sa najprv odstrániť táto nepriepustná vrstva a následne sa naviezla zemina, aby mohli začať výsadbové práce.

Koncept átrií – verejných priestorov pre študentov a prípadných návštevníkov Komunitného centra pre klímu a biodiverzitu je priestorovo rozdelený podľa funkcie využitia.

V pravom átriu sú kladené dôrazy na pestovanie rôznych rastlín vo vyvýšených záhonoch, v bylinkovom záhone a na zelenej vertikálnej stene. Okrem dažďového záhonu, sú ostatné vegetačné plochy riešené ako okrasné polotienisté záhony a samopnúce popínavé rastliny. Priestory boli doplnené o nádrže na dažďovú vodu, drevené kompostéry a lavičky.

V ľavom átriu je vysadená popínavá zeleň, ktorá sa popína na konštrukcie pomocou oceľových laniek, priestory sú doplnené o drevený kompostér, lavičky a stĺpik s vodovodným kohútikom. Okrem dažďového záhonu sú ostatné vegetačné plochy vysadené ako okrasné polotienisté záhony. Dôležitou súčasťou ľavého átria je vytvorenie školského i verejného priestoru pre prezentáciu interaktívnych 2 a 3D modelov na ukážku realizácie možných opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa dopadom klimatickej zmeny. Tieto modely sú nainštalované a sprístupnené verejnosti v rámci aktivít Komunitného centra pre klímu a biodiverzitu.

Vzhľadom na statické posúdenie striech sa muselo upustiť od požiadavky na hlavné zelené strechy. Jediná strecha, ktorá vyhovovala statickému posúdeniu je malá plochá strecha nad hlavným vstupom, ktorá bude vyhotovená systémom extenzívnej zelenej strechy s minimálnych plošným zaťažením. Z toho dôvodu sa venovala veľká pozornosť vertikálnej zeleni. Na dvoch fasádach bude aj vďaka oceľovej siete vysadená popínavá rastlina, ktorá bude zlepšovať klimatické, estetické a biodiverzitné prostredie. Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby s grafickým prevedením. V týchto nádobách je vysadená trvalková vegetácia spolu s lankovým systémom pre popínavú rastlinu.

Vegetačná strecha na vstupom do ZŠ A. Dubčeka  (zdroj: archív MČ Bratislava-Karlova Ves)

Všetky tieto opatrenia majú významný priaznivý dopad na zvýšenie kvality vnútorného i vonkajšieho prostredia školy, ale aj na životné prostredie v Karlovej Vsi, keďže mnohé navrhnuté prototypové riešenia majú za cieľ znížiť uhlíkovú stopu o viac ako 40 percent (CO2 t/rok) a spotrebu energie základnej školy o takmer 50 percent (kWh/rok).

Zjednodušené vysvetlenie všetkých zrealizovaných technológií a opatrení sa nachádza v materiáli: Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62: sprievodca technológiami, zelenými opatreniami a opatreniami na podporu biodiverzity.

Mestská časť dokázala zrealizovať takýto komplexný a náročný projekt len vďaka združeným prostriedkom z Nórskych grantov (projekt MITADAPT, www.mitadapt.sk), zo zdrojov Európskej komisie, programu LIFE (projekt DELIVER, www.odolnesidliska.sk), zo Štátneho rozpočtu SR, z Environmentálneho fondu a zo zdrojov mestskej časti.

späť