Klimatický akčný plán

O aktivite

Klimatický akčný plán bude slúžiť MČ Bratislava-Karlova Ves ako strategický dokument v procese zmierňovania a adaptácie na zmenu klímy na území mestskej časti.

MČ Bratislava-Karlova Ves má zahrnutú úlohu prípravy Klimatického akčného plánu v platom Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 – 2023   (ďalej len „PHSR“), ktorý bol ako základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument Bratislava MČ Karlova Ves  spracovaný a schválený v roku 2016. Prvá verzia Klimatického akčného plánu bola pripravená v júni 2020. Cieľom tejto aktivity je pripraviť aktualizovaný detailný Klimatický akčný plán na roky 2023 – 2033. Dokument stanoví dlhodobú víziu opatrení na zvyšovanie klimatickej odolnosti, udržateľnej energie a znižovania emisií cO2 a bude obsahovať návrh konkrétnych adaptačných a mitigačných opatrení, ktoré sa majú vykonať (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia), ako aj informácie týkajúce sa potenciálnych výhod alebo príležitostí, zodpovedností, kľúčových míľnikov, prioritných sektorov, požadovaných výsledkov (sociálnych / environmentálnych / ekonomických).

Indikátory projektovej aktivity: 1 klimatický akčný plán dokončený /zaktualizovaný, 4 mäkké opatrenia na podporu implementácie systematického strategického plánovania.

Čo sa urobilo

back