• Online prezentácia pre verejnosť, 10. marca 2021, Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve: prezentacia-verejnost-Kaskady-10032021
  • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Denis Knotka, Ministerstvo životného prostredia SR, Program SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“: 1-prezentacia-MZP-DenisKnotka
  • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Adaptačné akčné plány na Slovensku – príprava metodických usmernení (Jozef Škultéty, Odbor politiky zmeny klímy, MŽP SR): 2-prezentacia-MZP-JozefSkultety
  • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Spracovanie SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) v ČR s dôrazom na znižovanie emisií CO2 - príkladová štúdia Klimatický plán Hl.m.Prahy (Jaroslav Klusák, vedoucí oddělení energetického manažera, Magistrát hlavního města Prahy / Sdružení energetických manažerů měst a obcí – SEMMO, https://semmo.cz/ , ČR): 3-prezentacia-Klima_Praha_DEF_JaroslavKlusak
  • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Spracovanie Klimatických Akčných plánov v ČR s dôrazom na adaptáciu na zmenu klímy v ČR a skúsenosti z Čiech (Roman Bohovic, ASITIS s.r.o., https://asitis.cz/ , ČR): 4-prezentacia-KAP-Asitis_RomanBohovic
  • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: KAP - metodika, nástroje na spracovanie akčného plánu, skúsenosti z nórskych miest (Karl Kerner, Biotext, projektový partner projektu MITADAPT, Nórsko). Prezentácia v anglickom jazyku: 5-prezentacia-KAP-Biotext-KarlKerner , poznámky k prezentácii v anglickom jazyku: 5-notes-Biotext-presentation-English
  • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Klimatický akčný plán (KAP) MČ Bratislava-Karlova Ves (Zuzana Hudeková, referát riadenia projektov MČ Bratislava-Karlova Ves): 6_prezentacia_KAP_ZH
  • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Prezentácia projektu MITADAPT (Martina Maderová, projektová manažérka, referát riadenia projektov MČ Bratislava-Karlova Ves): 7-prezentacia-projekt-MITADAPT-MartinaMaderova
  • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Metodika SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) – Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy na príklade mesta Prešov (Stanislav Tupta, referát životného prostredia, energetický manažér, MsÚ Prešov, podpredseda ZZMO CITENERGO): 8-prezentacia-Mesto-Presov-SECAP-StanislavTupta
  • prezentácia koordinátorky projektu M. Maderovej  z podujatia Program SK - Klíma - 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku: prezentacia-NorskeGranty-MITADAPT