Hlavný koordinátor projektu

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Referát riadenia projektov
Telefón: 02/707 11 143
Adresa: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO: 00 603 520
DIČ: 2020919164
Bankové spojenie: Prima banka
Účet samosprávy: SK19 5600 0000 0018 0414 3001

Projektový tím MČ Bratislava-Karlova Ves

Projektová koordinátorka

MADEROVÁ Martina, Bc. DiS.,

referentka – projektová manažérka.

Tel. kontakt: 02/707 11 143, 0940 634 142,

E-mail: martina.maderova@karlovaves.sk

Finančná manažérka

KOSKOVÁ Zuzana Mgr.,

Tel. kontakt: 02/707 11 216,

E-mail: zuzana.koskova@karlovaves.sk

Manažér pre IT a komunikáciu

ŽÚBOR Marek, Mgr.,

Tel: kontakt: 02/707 11 242,

E-mail: marek.zubor@karlovaves.sk

Kontakt na projektového partnera

biotext Logo

projektový partner

Karl Kerner, karl@biotext.no, +47 91186487