Revitalizácia verejného priestoru Kaskády

O aktivite

V rámci projektu budú navrhnuté vodozádržné a bioretenčné, prírode blízke opatrenia – infiltračné systémy na zachytávanie zrážkovej vody a doplnenie zelene odolnej voči klimatickej zmene. Tieto opatrenia sa budú realizovať na verejnom priestranstve Kaskády v Karlovej Vsi na sídlisku Dlhé Diely, ktoré je z pohľadu klimatickej zmeny jednou z najzraniteľnejších častí MČ Bratislava-Karlova Ves. Túto oblasť navštevujú hlavne rodiny s deťmi a starší ľudia. Aktivita je zameraná na modelové adaptačné opatrenia za pomoci zelenej infraštruktúry na riešenie problémov spojených s negatívnymi dopadmi zmeny klímy – striedanie období extrémneho sucha so  silnými prívalovými dažďami. Prvýkrát (nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku) testujeme komplexný prístup, pretože máme vypracovaný zrážkový model odtokových trás a dynamickú simuláciu rozsahu povodní, hĺbky vody a prietokových rýchlostí na území Karlovej Vsi. V súlade s týmto modelom sme zvolili verejný priestor Kaskády, kde model vykazuje veľký potenciál pre realizáciu vodozádržných opatrení (nad 35 cm dažďovej vody v modelovaných zrážkach 31 mm / 30 min). Z tohto dôvodu bude vybudovaných niekoľko retenčných nádrží a zasakovacích záhonov, integrovaných do existujúceho okolitého zeleného priestoru, ktorý bude dosadený rôznymi okrasnými a zároveň odolnými rastlinami, ktoré zlepšia vizuálny vzhľad parku, zlepšia mikroklímu a zabezpečia podporu biodiverzity.  Navrhované opatrenia počítajú so zavlažovaním stromov a kríkov automatickou kvapkovou závlahou so zachytenej zrážkovej vody z podzemných nádrží a s tryskovou závlahou trávnikov. V tejto oblasti bude navyše vysadených 21 stromov a krov, ktoré pomôžu lokalitu ochladiť a znížiť hladinu emisií CO2.

Indikátory projektovej aktivity: zníženie emisií o 59,66 tCO2 za život z 21 vysadených stromov. Výpočet: Robinia pseudoaccacia ´Umbraculifera´ – 45 rokov 1,45 t CO2 / strom, Acer platanoides ´Crimson King´ – 45 rokov 1,02 t CO2 / strom, Platanus occidentalis – 60 rokov 4,5 t CO2 / strom.

Čo sa urobilo

 

Fotografie po ukončení realizácie 

back