Vzdelávanie a informovanosť

O aktivite

Cieľom je:

1) zvyšovať povedomie miestnych obyvateľov MČ Bratislava – Karlova Ves a širokej verejnosti o:

– dopadoch zmeny klímy,

– potrebe a dôležitosti vyváženého prístupu k mitigačným (zmierňovacím) a adaptačným (prispôsobujúcim sa) opatreniam,

2) komunikovať a informovať o:

– projekte, jeho cieľoch, realizovaných činnostiach, dosiahnutých pokrokoch,

– finančnej podpore projektu z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 v rámci programu SK-Klíma,

– spolupráci  s nórskym partnerom pri implementácii projektu

Indikátory projektovej aktivity: zorganizované 3 tlačové konferencie, s účasťou 21 novinárov, vytvorená webová stránka projektu, navštívená 10 800 krát, uverejnených 90 tlačených / webových / rozhlasových / televíznych mediálnych výstupov, inštalované 3 billboardy, 1 roll-up, vytlačených 100 ks informačných letákov a 3 vytvorené prezentácie.

Realizované

 

back