cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšená odolnosť mestskej časti Bratislava-Karlova Ves voči zmene klímy prostredníctvom realizácie adaptačných a mitigačných opatrení. Hlavný zámer je zníženie uhlíkovej stopy mestskej časti a tým zároveň zlepšenie kvality života, zdravia a životného prostredia pre jej obyvateľov.

 

V rámci hlavných aktivít projekt podporí dopracovanie detailného Klimatického akčného plánu na zmiernenie zmeny klímy (mitigácia), resp. na prispôsobenie sa (adaptácia) jej dopadom, ktorý umožní mestskej časti tieto opatrenia implementovať v praxi.  V rámci projektu budú realizované aktivity v súvislosti  s hĺbkovou zelenou obnovou na zníženie energetickej náročnosti dvoch verejných budov:  ZŠ Alexandra Dubčeka a MŠ Kolískova 14. Ďalej má projekt ambíciu otvoriť Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu v priestoroch ZŠ A. Dubčeka, aby sa zvýšilo verejné povedomie obyvateľov o problematike klimatickej zmeny, ktorá sa týka nás všetkých. Aktivita revitalizácie verejného priestranstva parku Kaskády bude zameraná na  realizáciu vodozádržných opatrení a výsadbu zelene s podporou biodiverzity v mestskom prostredí.

 

Lokalita implementácie projektu : Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

back