Karlova Ves ukončila veľký projekt na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Posledný aprílový deň ukončila mestská časť implementáciu projektu MITADAPT, ktorý trval 3,5 roka. V rámci projektu sa realizovali opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy. Hlavné aktivity projektu zahŕňali dopracovanie Klimatického akčného plánu, hĺbkovú obnovu materskej školy Kolískova, hĺbkovú obnovu základnej školy A. Dubčeka, vodozádržné opatrenia v parku Kaskády, vybudovanie Komunitného centra pre klímu a biodiverzitu a zvyšovanie povedomia a informovanosti v oblasti klimatickej zmeny.

Pri príležitosti ukončenia projektu MITADAPT vydala mestská časť Bratislava Karlova Ves tlačovú správu, k dispozícií je tu.

späť