Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?

Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve

10.11.2021 od 9:00

Podujatie sa bude konať online prostredníctvom aplikácie zoom, pozývací link bude zaslaný neskôr.

Témou podujatia bude v predstavenie nevyhnutnej zmeny prístupu k udržateľnému využitiu zrážkovej vody v sídlach. Na podujatí bude odprezentovaný konkrétny príklad hospodárenia so zrážkovou vodou (kombinácia rozličných opatrení), ktoré boli v roku 2021 realizované na verejnom priestranstve Kaskády v Bratislave v Karlovej Vsi.

Program Čas
Krátke privítanie účastníkov 9:00 – 9:10 Dana Čahojová, starostka MČ Bratislava-Karlova Ves
Predstavenie zmeny prístupu k zrážkovej vode v sídlach z pohľadu MŽP SR (nová koncepcia vodnej politiky a z nej vyplývajúce zmeny, nové usmernenie) 9:10 – 9:30 Roman Havlíček,

generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR

Diskusia 9:30 – 9:45
Koncepčný prístup na úrovni samospráv – od strategických dokumentov k realizácii konkrétnych projektov. Predstavenie zrealizovaného projektu Kaskády 9:45– 10:05 Zuzana Hudeková, referát riadenie projektov MČ Bratislava-Karlova Ves
Modelovanie a simulácie odtokových pomerov pre zrážkovú vodu v sídlach 10:0510:20 Martin Mišík,

DHI SLOVAKIA, s.r.o

Projekt Kaskády z pohľadu projektanta 10:2010:35 Miroslav Hríb,

Vodales s.r.o.

Otázky, diskusia, ukončenie 10:50 – 11:00
back