Rekonštrukcia Základnej školy A. Dubčeka

Hĺbková obnova najväčšej základnej školy v Karlovej Vsi bude znamenať najmä výrazné zníženie jej energetickej náročnosti a splnenie aktuálne požadovaných tepelno-technických parametrov obnovovaných verejných budov. Výsledkom budú opatrenia, ktoré riešia zmenu klímy, zníženie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality vnútorného prostredia a podporu biodiverzity.

Oprava strechy, inštalácia solárnych a  fotovoltaických panelov, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody, zelené fasády, tieniace žalúzie, ale aj hniezdne búdky pre dážďovníky, netopiere a belorítky a  komunitné eko-centrum. To všetko pribudne po ukončení hĺbkovej obnovy v najväčšej karloveskej základnej škole. Práce sa začali v decembri minulého roka.

Obnova je rozdelená na etapy. Prvá časť prác sa začala rekonštrukciou strešného komplexu budovy, nasledovať bude  rekonštrukcia samostatnej miestnosti pre účely Komunitného centra pre klímu a biodiverzitu. Centrum bude slúžiť karloveským školám ako priestor na vzdelávanie v  environmentálnej oblasti so zameraním na problematiku klimatickej zmeny. Nielen ako súčasť pravidelnej výuky (prírodopis, pracovné vyučovanie), ale aj na doplnkové vzdelávanie. Zároveň bude slúžiť pre verejnosť ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy obytných budov a verejných priestorov. Poslúži aj odbornej komunite a samospráve ako priestor pre odborné workshopy a  prednášky na zdieľanie vedomostí a  skúseností z tejto oblasti.

V  ďalších etapách by mali nainštalovať fotovoltaické a  solárne panely a začať so zatepľovaním obvodového plášťa budovy. Statické posúdenie nedovolilo vybudovať zelenú strechu. Jediná, ktorá vyhovovala posúdeniu, je malá plochá strecha nad hlavným vstupom. Tam vznikne zelená plocha s minimálnym zaťažením. Preto venovali veľkú pozornosť zvislej zeleni. Na dvoch fasádach budú aj vďaka oceľovej sieti vysadené popínavé rastliny, ktoré zlepšia klimatické, estetické a biodiverzitné prostredie. Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby. Do nich vysadia trvalky s lankovým systémom pre popínavé rastliny. Ďalšia popínavá zeleň bude umiestnená do vnútorných átrií, odkiaľ bude nasávaný čistejší a chladenejší vzduch do tried.

Všetky pôvodné kovové okná s  jednoduchým zasklením a  kovovými vonkajšími parapetami demontujú a  vymenia za nové plastové s tepelnoizolačným trojsklom. Plastové okná, vymenené v roku 2014, z dôvodu hospodárnosti nevymenia. Na oknách južnej fasády budovy nainštalujú exteriérové, elektricky ovládané žalúzie. Zrážková voda bude zachytávaná do nádrží a následne využívaná na splachovanie a závlahu.

Mimoriadnu pozornosť bude venovaná riešeniu vetrania učební, kancelárií, zborovne a telocviční. Vetranie je navrhnuté ako tzv. nútené – rovnotlakové pomocou rekuperačných jednotiek. Fotovoltaické zariadenie bude slúžiť ako malý zdroj elektrickej energie. Vykurovacia sústava sa hydraulicky vyreguluje.

Solárna energia poslúži na zníženie spotreby energie ohrevu teplej vody a  na zvýšenie teploty vody v plaveckom bazéne. Po ukončení obnovy dôjde k vylepšeniu energetických kritérií a  celý objekt bude spĺňať požiadavky na obnovované budovy. Átria školy budú slúžiť ako verejné priestory pre žiakov či návštevníkov eko-centra a poslúžia na prezentáciu interaktívnych 2D a 3D modelov.

Vizualizácia: Hlina, s. r. o.
Vizualizácia: Hlina, s. r. o.
Vizualizácia: Hlina, s. r. o.
späť