Ukončenie prác na modelovej revitalizácii parku Kaskády

V piatok 5. novembra 2021 odovzdal realizátor dielo, v rámci ktorého boli uskutočnené práce prvých dvoch etáp revitalizácie verejného priestoru medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej na sídlisku Dlhé diely, neformálne nazývaného park Kaskády.

Vo vnútrobloku bytového komplexu bolo realizované pilotné modelové riešenie na zachytávanie, spomalenie odtoku a využitie zrážkových vôd, ktoré v minulosti končili v jednotnej kanalizácii spolu s odpadovou vodou.

Voda z časti striech a obytných terás vrchného bytového komplexu je dnes odvádzaná do dvoch podzemných nádrží a slúži na kvapôčkovú závlahu stromov, kríkov a vysadených rastlín. Pribudli dva mokraďové záhony, do ktorých je gravitáciou privádzaná dažďová voda z chodníkov a okolitých svahových trávnikov, a sedem zatrávnených retenčných plôch, ktoré sa po zakvitnutí vysiatych rastlín premenia na kvitnúce lúky. Ďalej 21 stromov, ktoré chráni 84 kríkov dráča. Kmene stromov totiž často poškodzujú žacie mechanizmy kosačiek a rozleptáva kyselina močová psích miláčikov, ktorí si ich radi značkujú.

Postupne odparovaná vlaha z mokraďových záhonov a retenčných plôch bude najmä počas horúcich letných dní príjemne zvlhčovať a ochladzovať okolitú mikroklímu.

Realizácia obnovy parku Kaskády je v súlade s Klimatickým akčným plánom, ktorý mestská časť Bratislava-Karlova Ves prijala s cieľom zmierňovať negatívne dopady meniacej sa klímy. Je financovaná zo zdrojov programov Interreg Europe, LIFE Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektov PERFECT- Planning for Environmental Resource Efficiency in European Cities and Towns, DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy a MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy, adaptačné a mitigačné opatrenia.

Realizácia revitalizácie prebiehala v spolupráci a vďaka združeným prostriedkom MČ Bratislava-Karlova Ves a partnera projektu DELIVER – Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.

späť