Úspešná Karlova Ves: granty z Programu SK-Klíma

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma – Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 – 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev kód ACC01, ACC02 a ACC03.

Bližšie informácie o výsledkoch výberového procesu nájdete priamo na stránke správcu programu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia: https://www.minzp.sk/eea/aktuality/vysledky-vyberoveho-procesu-ramci-vyziev-acc01-acc02-acc03-programu-sk-klima.html.

Karlovej Vsi sa podarilo získať z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR, v rámci výzvy ACC02, 1,4 milióna eur na realizáciu Klimatického akčného plánu pre Karlovu Ves. Vďaka týmto prostriedkom čaká Materskú školu na Kolískovej 14 a Základnú školu Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 hĺbková zelená obnova. Na karloveských námestiach a uliciach pribudne aj množstvo zelene. To všetko s cieľom zmierňovania dopadov a prispôsobovanie sa zmene klímy.

Na projekt tohto charakteru a rozsahu by sme nikdy nemali dostatok finančných prostriedkov. Vždy dostanú prednosť investície do chodníkov, schodísk, školských jedální a podobne, ktorých je nekonečný rad. Táto finančná injekcia nám pomôže realizovať projekty, ktoré sa netýkajú len dvoch školských budov, ale aj obyvateľov širšieho okolia na Dlhých dieloch, napríklad významného parku Kaskády,“ informovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Veľmi sa tešíme, že úspešná bola aj žiadosť našej Spojenej školy Tilgnerova 14. Škola získala grant vo výške 50 tisíc eur. Vďaka tomu vybuduje fontánu s posedením, zvýši podiel zelene v okolí školy vrátane strechy a zabezpečí koše na recykláciu papiera a plastov pre celú školu. Časť pozemku upraví tak, aby umožnila vsakovanie zrážkovej vody,“ doplnila Lenka Nemcová z referátu riadenia projektov miestneho úradu.

Úspešná bola aj Spojená škola sv. Františka z Assisi, ktorej sa podarilo získať 43 550 eur. Škola vybuduje zelenú ekopedagogickú plochu na terase školy, vytvorí vegetačnú stenu s popínavými rastlinami, vybuduje zelený chodník pri vstupe do budovy školy a osadí nadzemné nádrže na zachytávanie dažďovej vody.

Zdroj ilustračného obrázku: https://www.eeagrants.sk/novinky/vyberovy-proces-prvych-troch-vyziev-v-programe-klima-ukonceny/

späť