Záverečná konferencia projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia, číslo projektu ACC02PO2

Konferencia je organizovaná Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s Nórskym partnerom BIOTEXT.

Dátum: 10. apríl 2024

Miesto konania: Zasadacia miestnosť Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, prízemie, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Hlavné témy a kľúčové slová:     systematické plánovanie a realizácia opatrení zameraných na zmierňovanie (mitigáciu) a prispôsobovanie sa (adaptáciu) zmene klímy v mestskom prostredí, akčný plán na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementovaný v mestskom území, systematické spájanie mitigačných a adaptačných opatrení v mestskom území, udržateľná kvalita života obyvateľov miest a zlepšená kvalita životného prostredia v mestách, zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v rámci cieľových území, znižovanie emisií COv sídelnom prostredí, hĺbková obnova budov, hodnotenie zraniteľnosti, prírode blízke riešenia, podpora  biodiverzity v sídelnom prostredí.

Určené pre: predstaviteľov samospráv obcí a miest, štátnej správy, akademickú a odbornú verejnosť, zástupcov médií

Pre osobnú účasť na konferencii sa prosím registrujte TU. Najneskôr do 05.04.2024

Na konferenciu je možnosť pripojiť sa aj online cez platformu ZOOM TU.  

Program

8:30 – 9:00     Registrácia

9:00 – 9:15      Privítanie

Dana Čahojová, starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  

9:15 – 9:40      Predstavenie cieľov a hlavných aktivít projektu MITADAPT

Martina Maderová, referát riadenia projektov MČ Bratislava-Karlova Ves  

9:40 -10:05     Spolupráca nórskeho partnera projektu

Karl Kerner, BIOTEX, Nórske kráľovstvo

10:05 – 10:30  Príprava aktualizácie Klimatického akčného plánu 2020-2030 pre MČ Bratislava-Karlova Ves

Zuzana Hudeková, referát riadenia projektov, MČ Bratislava-Karlova Ves

Lenka Nemcová, referát riadenia projektov, MČ Bratislava-Karlova Ves

10:30 – 11:15 prestávka

11:15 – 11:45  Demonštračné aktivity a implementácia konkrétnych inovatívnych adaptačných a mitigačných opatrení na verejných budovách – materská škola a základná škola – hĺbkové zelené obnovy

Lenka Nemcová, referát riadenia projektov, MČ Bratislava-Karlova Ves

11:45 – 12:15  Implementácia adaptačných a mitigačných opatrení na verejnom priestranstve vrátane zvyšovania biodiverzity – verejný priestor Kaskády

Allan Bánik, oddelenie investícií, správy majetku a budov, MČ Bratislava-Karlova Ves

12:15 – 12:45  Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie o problematike zmeny klímy

Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodioverzitu, Lenka Nemcová, referát riadenia projektov, MČ Bratislava-Karlova Ves

Podujatia organizované v rámci projektu MITADAPT, Martina Maderová, referát riadenia projektov, MČ Bratislava-Karlova Ves

12:45 – 13:00 Diskusia, otázky k predneseným témam a záver konferencie

13:00 – 14:00 Záverečné občerstvenie

späť