• Online prezentácia pre verejnosť, 10. marca 2021, Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve: prezentacia-verejnost-Kaskady-10032021
 • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Denis Knotka, Ministerstvo životného prostredia SR, Program SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“: 1-prezentacia-MZP-DenisKnotka
 • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Adaptačné akčné plány na Slovensku – príprava metodických usmernení (Jozef Škultéty, Odbor politiky zmeny klímy, MŽP SR): 2-prezentacia-MZP-JozefSkultety
 • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Spracovanie SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) v ČR s dôrazom na znižovanie emisií CO2 - príkladová štúdia Klimatický plán Hl.m.Prahy (Jaroslav Klusák, vedoucí oddělení energetického manažera, Magistrát hlavního města Prahy / Sdružení energetických manažerů měst a obcí – SEMMO, https://semmo.cz/ , ČR): 3-prezentacia-Klima_Praha_DEF_JaroslavKlusak
 • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Spracovanie Klimatických Akčných plánov v ČR s dôrazom na adaptáciu na zmenu klímy v ČR a skúsenosti z Čiech (Roman Bohovic, ASITIS s.r.o., https://asitis.cz/ , ČR): 4-prezentacia-KAP-Asitis_RomanBohovic
 • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: KAP - metodika, nástroje na spracovanie akčného plánu, skúsenosti z nórskych miest (Karl Kerner, Biotext, projektový partner projektu MITADAPT, Nórsko). Prezentácia v anglickom jazyku: 5-prezentacia-KAP-Biotext-KarlKerner , poznámky k prezentácii v anglickom jazyku: 5-notes-Biotext-presentation-English
 • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Klimatický akčný plán (KAP) MČ Bratislava-Karlova Ves (Zuzana Hudeková, referát riadenia projektov MČ Bratislava-Karlova Ves): 6_prezentacia_KAP_ZH
 • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Prezentácia projektu MITADAPT (Martina Maderová, projektová manažérka, referát riadenia projektov MČ Bratislava-Karlova Ves): 7-prezentacia-projekt-MITADAPT-MartinaMaderova
 • Prezentácia z úvodnej konferencie projektu MITADAPT zo dňa 24.05.2021: Metodika SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) – Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy na príklade mesta Prešov (Stanislav Tupta, referát životného prostredia, energetický manažér, MsÚ Prešov, podpredseda ZZMO CITENERGO): 8-prezentacia-Mesto-Presov-SECAP-StanislavTupta
 • Prezentácia v rámci medzinárodnej konferencie s názvom "Adaptácia na zmenu klímy: výzvy a možnosti vo vodnom hospodárstve" zo dňa 27. 09.2021. Pani Zuzana Hudeková vystúpila s prezentáciou ohľadom aktivít projektu MITADAPT: Prezentácia_EUSDR_Hudekova_27sept21
 • prezentácia - Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach? - Martina Paulíková: 1-prezentacia-seminar-zrazkova-voda-10112021-MZP-RHavlicek-MPaulikova
 • prezentácia koordinátorky projektu M. Maderovej  z podujatia Program SK - Klíma - 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku: prezentacia-NorskeGranty-MITADAPT 
 • prezentácia-Konferencia LIFE TREE CHECK-Od strategických dokumentov k realizáciám- Zuzana Hudekova: Od strateg-dokum-k-realizaciam-Z.Hudekova_LIFE Tree chceck
 • Prezentácia TREND Konferencie pod názvom Komunálny manažment 2022 zo dňa 28.9.2022. Pani Zuzana Hudeková predstavila svoj príspevok s názvom "Bratislava Mestská časť Karlova Ves - Odolné sídliská", kde boli predstavené aktivity projektu MITADAPT:2_TREND Konfer._280922-HUDEKOVA_ppt
 • prezentácia k otvoreniu Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (Zuzana Hudeková, referát riadenia projektov MČ Bratislava-Karlova Ves): otvorenie_centrum_Hudekova
 • prezentácia k otvoreniu Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (Alena Pavlíkova, BROZ): Prezentacia-k-otvoreniu-KVC-AlenaPavlikova-BROZ
 • prezentácia k otvoreniu Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (Viktor Třebický, Ci2): Predstavenie_modelov_KVC-Ci2-ViktorTrebicky
 • prezentácia k otvoreniu Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (Jana Menkynova, Daphne): Ekocentrum-Cunovo_prezentacia-BSK-Daphne-KVC
 • prezentácia - Stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike- Zuzana Hudeková: Adaptácia-a-mitigácia-MČ-BA-Karlova-Ves_Zuzana-Hudekova
 • Prezentácia - Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024- Predstavenie cieľov a hlavných aktivít projektu-Martina Maderová: 1_final konference-MITADAPT-ciele a aktivity_MM
 • Prezentácia - Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024- Spolupráca nórskeho partnera projektu - Karl Kerner, BIOTEX:2_Final Conference Biotext
 • Prezentácia - Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024- Príprava aktualizácie Klimatického akčného plánu 2020-2030 pre MČ Bratislava- Karlova Ves- Zuzana Hudeková, Lenka Nemcová:3a_final konference-MITADAPT-KAP-ZH, 3b_final konference-MITADAPT-KAP-LN
 • Prezentácia - Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024-Demonštračné aktivity a implementácia konkrétnych inovatívnych adaptačných a mitigačných opatrení na verejných budovách - materská škola a základná škola - hĺbkové zelené obnovy- Lenka Nemcová:4_final konference-MITADAPT-budovy LN
 • Prezentácia - Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024-Implementácia adaptačných a mitigačných opatrení na verejnom priestranstve vrátane zvyšovania biodiverzity - verejný priestor Kaskády- Allan Bánik:5_final konference-MITADAPT-Kaskady AB
 • Prezentácia - Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024-Zvyšovanie povedomia a vzdelávania o problematike zmeny klímy- Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu- Lenka Nemcová:6a_final konference-MITADAPT- KVC LN
 • Prezentácia - Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024-Zvyšovanie povedomia a vzdelávania o problematike zmeny klímy-Podujatia organizované v rámci projektu MITADAPT- Martina Maderová:6B_final konference-MITADAPT-podujatia KVC_MM
 •