Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu

O aktivite

V rámci projektu vznikne Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu. Jeho hlavnou úlohou bude propagácia budovania nízkouhlíkových komunít odolných voči zmene klímy. Centrum bude poskytovať priestor a vzdelávacie materiály s cieľom vysvetľovať, prečo potrebujeme mestá odolné voči zmene klímy a aké možnosti na dosiahnutie klimaticky odolných miest máme, vynakladajúc vyvážené úsilie prispôsobovať sa meniacej sa klíme, zmenu klímy zmierňovať a chrániť biologickú rozmanitosť. Centrum bude zároveň podporovať komunitný život a poslúži na zvýšenie povedomia obyvateľov sídlisk o hrozbách klimatickej zmeny a existujúcich riešeniach.

KOMU BUDE CENTRUM SLÚŽIŤ

a) pre zainteresovanú verejnosť: ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy obytných budov, verejných budov a verejných priestorov. Je dôležité, aby sa prezentované opatrenia dali replikovať aj v iných obytných oblastiach v iných mestách nielen na Slovensku, ale aj v iných európskych mestách.

b) pre školy: ako priestor na vzdelávacie v environmentálnej oblasti so zameraním na problematiku klimatickej zmeny. Jednak ako súčasť pravidelnej výuky (prírodopis, pracovné vyučovanie), jednak ako doplnkové vzdelávanie. Na vzdelávacích aktivitách bude spolupracovať aj nórsky partner projektu Biotext.

c) pre odbornú verejnosť: ako priestor na organizovanie odborných workshopov a prednášok s cieľom zdieľania vedomostí a skúseností. Tieto aktivity budú organizované s účasťou nórskeho partnera Biotext.

d) pre samosprávy: ako priestor pre diskusie a stretnutia zamerané na zdieľanie skúseností pri príprave a realizácii opatrení na zvýšenie odolnosti mestských sídel voči klimatickej zmene.

e) pre lokálnu komunitu (neformálne zoskupenia občanov, občianske združenia): ako priestor na stretávanie sa a výmenu skúseností pri organizovaní komunitných aktivít, prioritne zameraných na environmentálne otázky.

KDE SA BUDE CENTRUM NACHÁDZAŤ

Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu sa bude nachádzať v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici 62 v Bratislave a priľahlom športovo-rekreačnom areáli Majerníkvoa. Bude pozostávať z vnútornej zóny – prezentačnej miestnosti s osobitným vchodom a vnútornými átriami a vonkajšej zóny – expozície s ukážkami aktivít na podporu biodiverzity.
Činnosť centra bude riadená MČ Bratislava-Karlova Ves.
Centrum bude pozostávať z vonkajšej a vnútornej zóny:
1. Vonkajšia zóna:
1.1. Expozícia vo vnútornom átriu základnej školy: átrium vľavo – kombinácia panelov a 3D exponátov. Inštalácia modelov ilustrujúcich dopady klimatickej zmeny na obytné zóny a možných adaptačných a mitigačných opatrení.
1.2. Expozícia vo vnútornom átriu základnej školy: átrium vpravo – priestor venovaný pestovaniu jedlých plodov a podpore biodiverzity s vodným prvkom. Inštalácia modelu na ukážku udržateľného hospodárenia s vodou.
1.3. Expozícia v športovom areáli na Majerníkovej – informačný chodník o podpore biodiverzity – každý prvok bude v rámci areálu označený informačnou tabuľou. Altánok na outdoorové vzdelávacie aktivity s ukážkou zachytávania zrážkovej vody.
2. Vnútorná zóna:
2.1. Foyer hlavného vstupu do budovy školy – informačné panely pred átriom
2.2. Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu – prezentačná miestnosť s počítačom, dataprojektorom, stolmi a stoličkami, s osobitným vchodom z ulice Ľ.Fullu

OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK
● zvýšenie informovanosti o dôsledkoch zmeny klímy a strate biodiverzity ako aj o možnostiach, opatreniach a technológiách, ktoré by mali napomôcť na ceste ku zvýšeniu klimatickej odolnosti a zabezpečeniu kvality mestského prostredia aj v podmienkach meniacej sa klímy.
● zvýšenie motivácie a podpory obyvateľov v procese prípravy a realizácie opatrení zameraných na adaptáciu na zmenu klímy a zmierňovanie jej následkov v sídliskových štvrtiach Karlovej Vsi.

Indikátory projektovej aktivity: implementované 1 sociálne opatrenie

Čo sa urobilo

                                Námestie sv. Františka 8                 

                                                 842 62 Bratislava

                                                 spravca-KVC@karlovaves.sk

                                                 02/707 11 143, 02/707 11 144

Vizualizácia aktivity

Novovytvorená miestnosť pre Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu

back