Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu

V rámci projektu bude vybudované a otvorené Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu.   Základným cieľom vytvorenia centra je zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov a posilňovať komunitu ako súčasť stratégie zvyšovania odolnosti mestských sídel voči klimatickej zmene.

ČO POSKYTNE
Centrum poskytne priestor a vzdelávacie materiály vysvetľujúce potrebu a možnosti na dosiahnutie mestskej klimatickej odolnosti. Vzdelávanie bude orientované na vysvetlenie praktických opatrení na zmierňovanie dopadov resp. prispôsobenie sa klimatickej zmene (adaptáciu) a zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny (mitigáciu), so zameraním na ochranu biodiverzity. Súčasťou centra bude interaktívna expozícia funkčných prototypov modelov, ktoré budú na príkladoch znázorňovať dopady klimatickej zmeny a vysvetľovať adaptačné a mitigačné opatrenia.

 

KOMU BUDE SLÚŽIŤ
a) pre zainteresovanú verejnosť: ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy obytných budov, verejných budov a verejných priestorov. Je dôležité, aby sa prezentované opatrenia dali replikovať aj v iných obytných oblastiach v iných mestách nielen na Slovensku, ale aj v iných európskych mestách.

b) pre školy: ako priestor na vzdelávacie v environmentálnej oblasti so zameraním na problematiku klimatickej zmeny. Jednak ako súčasť pravidelnej výuky (prírodopis, pracovné vyučovanie), jednak ako doplnkové vzdelávanie. Na poskytovaní vzdelávacích aktivít podieľať aj Nórsky partner Biotext.

c) pre odbornú komunitu: ako priestor pre odborné workshopy a prednášky na zdieľanie vedomostí a skúseností. Na poskytovaní vzdelávacích aktivít podieľať aj Nórsky partner Biotext.

d) pre samosprávy: ako priestor pre diskusie a stretnutia zamerané na zdieľanie skúseností pri príprave a realizácii opatrení na zvýšenie odolnosti mestských sídel voči klimatickej zmene.

e) pre lokálnu komunitu: pre neformálne zoskupenia občanov, občianske združenia – ako priestor na stretávanie sa a výmenu skúseností pri budovaní komunitných aktivít, prioritne zameraných na environmentálne aktivity.

 

KDE
Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu bude zriadené v interiéri priestoroch ZŠ A. Dubčeka (miestnosť s osobitným vchodom a vnútorné átriá) a v exteriéri športovom areáli Majerníkova (ukážky aktivít na podporu biodiverzity v praxi, altánok na outdoorové vzdelávacie aktivity). Jeho činnosť bude riadená MČ Bratislava-Karlova Ves.
Centrum bude pozostávať z vonkajšej a vnútornej zóny:

1. Vonkajšia zóna:

1.1. Expozícia vo vnútornom átriu základnej školy: átrium vľavo – kombinácia panelov a 3D exponátov. Inštalácia modelov ilustrujúcich dopady klimatickej zmeny na obytné zóny a možných adaptačných a mitigačných opatrení.

1.2. Expozícia vo vnútornom átriu základnej školy: átrium vpravo – priestor venovaný pestovaniu jedlých plodov a podpore biodiverzity s vodným prvkom. Inštalácia modelu na ukážku udržateľného hospodárenia s vodou.

1.3. Expozícia v športovom areáli na Majerníkovej – informačný chodník o podpore biodiverzity – každý prvok bude v rámci areálu označený informačnou tabuľou. Altánok na outdoorové vzdelávacie aktivity s ukážkou zachytávania zrážkovej vody.

2. Vnútorná zóna:

2.1. Foyer hlavného vstupu do budovy školy – informačné panely pred átriom

2.2. Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu – prezentačná miestnosť s počítačom, dataprojektorom, stolmi a stoličkami, s osobitným vchodom z ulice Ľ.Fullu

Očakávaným výsledkom je:
● zvýšenie informovanosti o dôsledkoch zmeny klímy a strate biodiverzity ako aj o možnostiach, opatreniach a technológiách, ktoré by mali napomôcť na ceste ku zvýšeniu klimatickej odolnosti a zabezpečeniu kvality mestského prostredia aj v podmienkach meniacej sa klímy.
● zvýšenie motivácie a podpory obyvateľov v procese prípravy a realizácie opatrení zameraných na adaptáciu na zmenu klímy a zmierňovanie jej následkov v sídliskových štvrtiach Karlovej Vsi.

 

Indikátory projektovej aktivity: implementované 1 sociálne opatrenie

 

back