Prehľad všetkých noviniek

Využitiu zrážkovej vody konečne svitá na lepšie časy

On-line seminára Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?, ktorý sa konal v stredu 10. novembra 2021, sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Prítomných privítala starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pani Dana Čahojová. Pani Martina Paulíková predstavila z poverenia generálneho riaditeľa sekcie vôd MŽP SR Romana Havlíčka novú koncepciu vodnej politiky, ktorá odráža zmeny prístupu […]

čítať celý článok
Ukončenie prác na modelovej revitalizácii parku Kaskády

V piatok 5. novembra 2021 odovzdal realizátor dielo, v rámci ktorého boli uskutočnené práce prvých dvoch etáp revitalizácie verejného priestoru medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej na sídlisku Dlhé diely, neformálne nazývaného park Kaskády. Vo vnútrobloku bytového komplexu bolo realizované pilotné modelové riešenie na zachytávanie, spomalenie odtoku a využitie zrážkových vôd, ktoré v minulosti končili […]

čítať celý článok
Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?

Už dlho sa hovorí o tom, že zrážkovú vodu treba riešiť tam, kde spadla a nie odvádzať ju ako odpadovú vodu do jednotnej kanalizácie. Aj keď by sa mnohí tejto teórie radi držali, v praxi narážajú na toľko prekážok, že sa napokon rozhodnú pre jednoduchšie riešenie „po starom“. Čo sa v budúcnosti zmení na dnešnom […]

čítať celý článok
Pomôžte nám preskúmať povedomie o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informovanosti SR ako Národný kontaktný bod dlhodobo realizuje on-line prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska. Za účelom realizácie prieskumu bol pred niekoľkými týždňami vytvorený on-line dotazník, prostredníctvom ktorého sa snaží Národný kontaktný bod preskúmať povedomie o týchto grantoch na Slovensku. Dotazník je verejne dostupný na nasledovnom linku: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39. Vyplnenie […]

čítať celý článok
Na verejnom priestranstve Kaskády práce postupujú podľa plánu

Vykonávajú sa terénne úpravy líniovo umiestnené po vrstevnici, aby sa veľké zatrávnené odtokové plochy verejného priestranstva rozčlenili na menšie odtokové diely a následne sa odtok zachytil, spomalil a vsakoval. V rámci terénnych úprav sa boli zakopané dve retenčné nádrže, ktoré budú zberať dažďovú vodu zo zvodu bytového komplexu. Po terénnej modelácii bude nasledovať výsadba stromov, […]

čítať celý článok
Rekonštrukcia materskej školy na Kolískovej ulici napreduje

Ukončené je zateplenie strechy, zateplenie vonkajšieho plášťa, postupne sa vymenili okná a dvere. Neskôr bude nasledovať rekonštrukcia teplej úžitkovej vody, inštalácia solárnych panelov, vzduchotechnika a sadovnícke úpravy.

čítať celý článok
Príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Slovensku

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves organizovala dňa 24.5.2021 online úvodnú konferenciu k projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia. Hlavnou témou konferencie bola príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Slovensku. Projekt MITADAPT bol úspešný v rámci otvorenej výzvy Programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie […]

čítať celý článok
Výzva na predkladanie ponúk: “Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve.”

Klimatická zmena, globálne otepľovanie a s ním súvisiace vrtochy počasia sa dotýkajú každého z nás, o tom zrejme už nikto nepochybuje. Letné horúčavy, dlhé obdobia sucha striedané prudkými prívalovými dažďami sú problémom v súčasnosti už aj v Karlovej Vsi a budú problémom čoraz väčším v nasledujúcich rokoch. V zahraničí reagujú na túto výzvu vytváraním konceptov, kde sa zrážková voda zachytí, využíva […]

čítať celý článok
Online prezentácia pre občanov – Kaskády

Stretnutie vo virtuálnom priestore pre obyvateľov: „Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve” sa konalo online dňa 10.3.2021 o 17.00 prostredníctvom aplikácie zoom. Letné horúčavy a dlhé obdobia sucha, striedané prudkými prívalovými dažďami sú vážnym problémom aj v našej mestskej časti. Karlova Ves sa preto dlhodobo venuje riešeniam a vzorovým opatreniam na obmedzenie […]

čítať celý článok
Začali práce na obnove MŠ Kolískova

Jednu z deviatich karloveských materských škôl na Kolískovej ulici čaká rozsiahla hĺbková obnova. Nepôjde len o štandardnú rekonštrukciu budovy. Projekt počíta s radikálnym znížením energetickej náročnosti budovy, prispôsobením sa nepriaznivým dopadom klimatickej zmeny a podporou biodiverzity. Materská škola na Kolískovej ulici 14 má dnes zo všetkých deviatich materských škôl v Karlovej Vsi najväčšie náklady na […]

čítať celý článok
Úspešná Karlova Ves: granty z Programu SK-Klíma

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma – Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 – 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev kód ACC01, ACC02 a ACC03. Bližšie informácie o výsledkoch výberového procesu […]

čítať celý článok