Prehľad všetkých noviniek

Karlova Ves ukončila veľký projekt na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Posledný aprílový deň ukončila mestská časť implementáciu projektu MITADAPT, ktorý trval 3,5 roka. V rámci projektu sa realizovali opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy. Hlavné aktivity projektu zahŕňali dopracovanie Klimatického akčného plánu, hĺbkovú obnovu materskej školy Kolískova, hĺbkovú obnovu základnej školy A. Dubčeka, vodozádržné opatrenia v parku Kaskády, vybudovanie Komunitného centra pre klímu a biodiverzitu a zvyšovanie […]

čítať celý článok
Ukončenie projektu MITADAPT – záverečná konferencia

V stredu 10. apríla sa konala v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves záverečná konferencia projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia. Po úvodnom príhovore starostky mestskej časti pani Dany Čahojovej, boli predstavené koordinátorkou projektu pani Martinou Maderovou ciele projektu, aktivity projektu a zdroje financovania.  Svoje skúsenosti […]

čítať celý článok
Workshopy pre samosprávy zamerané pre adaptačné a mitigačné opatrenia

Pre záujemcov o tému adaptácie na zmenu klímy a ako vyhodnotiť zraniteľnosť a riziká na jej dôsledky, bola pripravená séria on-line workshopov, ktorá zahŕňa päť modulov – prezentácii. Na stránke https://dropie.sazp.sk/sk/workshopy-pre-samospravy nájdete vzdelávacie materiály, ktoré využívajú aj výstupy projektov MITADAPT a DELIVER. On -line workshopy sú dostupné po vyplnení formuláru, ktorý sa Vám na stránke […]

čítať celý článok
Záverečná konferencia projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia, číslo projektu ACC02PO2

Konferencia je organizovaná Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s Nórskym partnerom BIOTEXT. Dátum: 10. apríl 2024 Miesto konania: Zasadacia miestnosť Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, prízemie, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava Hlavné témy a kľúčové slová:     systematické plánovanie a realizácia opatrení zameraných na zmierňovanie (mitigáciu) a prispôsobovanie sa (adaptáciu) zmene klímy v mestskom prostredí, akčný plán […]

čítať celý článok
Karloveský Park Kaskády sa stal raritou, cirkuluje ním potok s dažďovou vodou

Treťou etapou sa ukončila revitalizácia parku Kaskády na Dlhých dieloch. Mestská časť ponúka svojim obyvateľom a návštevníkom atraktívny verejný priestor plný zelene a vodných prvkov, kde môžu tráviť v horúcich dňoch príjemný čas. Modeláciou terénu, zadržiavaním zrážkovej vody prispeje projekt k spomaleniu povrchového odtoku a zvýšenému vsaku zrážkovej vody. Slávnostné otvorenie parku je plánované na 12. októbra 2023 o […]

čítať celý článok
Ekocentrá – spoločne za udržateľný rozvoj

V utorok 26. septembra sa konal v Komunitnom vzdelávacom centre pre klímu a biodiverzitu tretí workshop na tému – Ekocentrá – spoločne za udržateľný rozvoj. Žiaci 8. ročníka zo ZŠ Karloveská si mohli vypočuť prednášky a zapojiť sa do diskusie na témy súvisiace s činnosťami ekocentier v Bratislave a jej okolí. Prvá časť obsahovala prezentácie a diskusiu. Žiaci sa nehanbili […]

čítať celý článok
Podpora cyklistickej dopravy

Vo štvrtok 20. apríla sa konal v Komunitnom vzdelávacom centre pre klímu a biodiverzitu druhý workshop na tému úzko súvisiacu s mitigáciou klimatickej zmeny. Školáci zo ZŠ A.Dubčeka si mohli vypočuť prednášky a zapojiť sa do diskusie na témy súvisiace s dôležitosťou rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave. Mohli porovnať situáciu u nás a v Nórsku, […]

čítať celý článok
Vyjadrite svoj názor

Verejné priestranstvo park Kaskády Mestská časť Bratislava-Karlova Ves revitalizovala v roku 2021 na sídlisku Dlhé diely verejné priestranstvo medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej, ktorý sa neformálne nazýva park Kaskády. Boli tu realizované vodozádržné opatrenia, terénne modelácie, pribudli stromy, kríky a mokraďové záhony.   Ako hodnotíte stav tohto verejného priestranstva po ukončení revitalizačných prác? Prosíme o vyplnenie tohto […]

čítať celý článok
Ako znižovať množstvo odpadu vo (vašej škole a doma)?

Odpad a jeho likvidácia je významným zdrojom emisií skleníkových plynov. Najvýhodnejšie pre našu planétu je samozrejme žiaden odpad neprodukovať, respektíve aspoň sa snažiť výrazne znížiť jeho množstvo, ako následne odpad likvidovať. Problematike znižovania odpadu sa venovali účastníci workshopu pod názvom Ako znižovať množstvo odpadu vo (vašej škole a doma), ktorý organizovala Mestská časť Bratislava-Karlova Ves […]

čítať celý článok
Najväčšia základná škola v Karlovej Vsi prechádza výraznou rekonštrukciou

Stavebné práce na obnove základnej školy A. Dubčeka postupujú podľa harmonogramu. Budú tu  použité technológie obnoviteľných zdrojov energie,  technológie zabezpečujúce zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepšujúce vnútorné prostredie a vnútornú mikroklímu, uplatnia sa tu opatrenia, ktoré využívajú zrážkovú vodu a opatrenia, ktoré zvýšia rozmanitosť rastlín a živočíchov v areály školy. O postupujúcich prácach na obnove základnej […]

čítať celý článok
Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu bolo slávnostne otvorené.

V pondelok 3. októbra 2022 sme slávnostne otvorili Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu (KVC).Hosťom sa v prezentačnej miestnosti KVC prihovorila pani Dana Čahojová, starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a pán Jozef Škultéty, riaditeľ Odboru politiky zmeny klímy MŽP SR. Obaja vyzdvihli potrebu vzdelávania a zvyšovania povedomia o meniacej sa klíme a jej dopadoch […]

čítať celý článok
 Karlova Ves otvorí Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu

Mestská časť Bratislava Karlova Ves pripravuje otvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu. Už v pondelok 3. októbra privíta prvých prednášajúcich v novovytvorených priestoroch. Cieľom centra je zdieľanie skúseností a poznatkov v environmentálnej oblasti, zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene a organizovanie prednášok pre laickú a odbornú verejnosť. Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu pozostáva z prezentačnej miestnosti, náučného chodníka, ktorý je venovaný podpore […]

čítať celý článok
Karloveská škôlka s najväčšími nákladmi na energie sa vďaka hĺbkovej rekonštrukcii zmenila na ekologickú

Ukončila sa najrozsiahlejšia obnova materskej školy v mestskej časti. Škôlka s najväčšou spotrebou energií sa zmenila na ekologickú. Boli tu  použité technológie obnoviteľných zdrojov energie,  technológie zabezpečujúce zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepšujúce vnútorné prostredie a vnútornú mikroklímu, uplatnili sa tu opatrenia, ktoré využívajú zrážkovú vodu a opatrenia, ktoré zvyšujú rozmanitosť rastlín a živočíchov v areály […]

čítať celý článok
Rekonštrukcia Základnej školy A. Dubčeka

Hĺbková obnova najväčšej základnej školy v Karlovej Vsi bude znamenať najmä výrazné zníženie jej energetickej náročnosti a splnenie aktuálne požadovaných tepelno-technických parametrov obnovovaných verejných budov. Výsledkom budú opatrenia, ktoré riešia zmenu klímy, zníženie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality vnútorného prostredia a podporu biodiverzity. Oprava strechy, inštalácia solárnych a  fotovoltaických panelov, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody, zelené fasády, […]

čítať celý článok
Ukončili zelenú obnovu budovy materskej školy Kolískova

Inovatívna obnova budovy Materskej školy na Kolískovej 14 v bratislavskej Karlovej Vsi bola ukončená.V mesiacoch apríl a máj tu finišovali aktivity realizovaním sadovníckych prác a dokončovaním prototypového riešenia zelene a vodných prvkov vo vnútorných átriách objektu v podobe jazierok. Deti nezískali len príjemnejšie estetické prostredie, ale zároveň dostali kvalitnú mikroklímu. V škôlke sa totiž vetrá […]

čítať celý článok
Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy

Výrazne znížiť energetickú náročnosť základnej školy má za cieľ hĺbková zelená obnova. Budú tu  použité technológie obnoviteľných zdrojov energie,  technológie zabezpečujúce zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepšujúce vnútorné prostredie a vnútornú mikroklímu, uplatnia sa tu opatrenia, ktoré využívajú zrážkovú vodu a opatrenia, ktoré zvyšujú rozmanitosť rastlín a živočíchov v areáloch škôl. Počas obnovy základnej školy vydala […]

čítať celý článok
Program SK-Klíma – 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku projektu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Programovými partnermi Donorov, organizovalo dňa 8. decembra 2021 v online forme 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku jednotlivých podporených projektov. MČ Bratislava – Karlova Ves ako prijímateľ grantu Nórskeho finančného mechanizmu vystúpila na tomto podujatí so svojou prezentáciou, kde prezentovala pokroky vo svojich […]

čítať celý článok
Využitiu zrážkovej vody konečne svitá na lepšie časy

On-line seminára Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?, ktorý sa konal v stredu 10. novembra 2021, sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Prítomných privítala starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pani Dana Čahojová. Pani Martina Paulíková predstavila z poverenia generálneho riaditeľa sekcie vôd MŽP SR Romana Havlíčka novú koncepciu vodnej politiky, ktorá odráža zmeny prístupu […]

čítať celý článok
Ukončenie prác na modelovej revitalizácii parku Kaskády

V piatok 5. novembra 2021 odovzdal realizátor dielo, v rámci ktorého boli uskutočnené práce prvých dvoch etáp revitalizácie verejného priestoru medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej na sídlisku Dlhé diely, neformálne nazývaného park Kaskády. Vo vnútrobloku bytového komplexu bolo realizované pilotné modelové riešenie na zachytávanie, spomalenie odtoku a využitie zrážkových vôd, ktoré v minulosti končili […]

čítať celý článok
Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?

Už dlho sa hovorí o tom, že zrážkovú vodu treba riešiť tam, kde spadla a nie odvádzať ju ako odpadovú vodu do jednotnej kanalizácie. Aj keď by sa mnohí tejto teórie radi držali, v praxi narážajú na toľko prekážok, že sa napokon rozhodnú pre jednoduchšie riešenie „po starom“. Čo sa v budúcnosti zmení na dnešnom […]

čítať celý článok