Prehľad všetkých noviniek

Podpora cyklistickej dopravy

Vo štvrtok 20. apríla sa konal v Komunitnom vzdelávacom centre pre klímu a biodiverzitu druhý workshop na tému úzko súvisiacu s mitigáciou klimatickej zmeny. Školáci zo ZŠ A.Dubčeka si mohli vypočuť prednášky a zapojiť sa do diskusie na témy súvisiace s dôležitosťou rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave. Mohli porovnať situáciu u nás a v Nórsku, […]

čítať celý článok
Vyjadrite svoj názor

Verejné priestranstvo park Kaskády Mestská časť Bratislava-Karlova Ves revitalizovala v roku 2021 na sídlisku Dlhé diely verejné priestranstvo medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej, ktorý sa neformálne nazýva park Kaskády. Boli tu realizované vodozádržné opatrenia, terénne modelácie, pribudli stromy, kríky a mokraďové záhony.   Ako hodnotíte stav tohto verejného priestranstva po ukončení revitalizačných prác? Prosíme o vyplnenie tohto […]

čítať celý článok
Ako znižovať množstvo odpadu vo (vašej škole a doma)?

Odpad a jeho likvidácia je významným zdrojom emisií skleníkových plynov. Najvýhodnejšie pre našu planétu je samozrejme žiaden odpad neprodukovať, respektíve aspoň sa snažiť výrazne znížiť jeho množstvo, ako následne odpad likvidovať. Problematike znižovania odpadu sa venovali účastníci workshopu pod názvom Ako znižovať množstvo odpadu vo (vašej škole a doma), ktorý organizovala Mestská časť Bratislava-Karlova Ves […]

čítať celý článok
Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu bolo slávnostne otvorené.

V pondelok 3. októbra 2022 sme slávnostne otvorili Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu (KVC).Hosťom sa v prezentačnej miestnosti KVC prihovorila pani Dana Čahojová, starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a pán Jozef Škultéty, riaditeľ Odboru politiky zmeny klímy MŽP SR. Obaja vyzdvihli potrebu vzdelávania a zvyšovania povedomia o meniacej sa klíme a jej dopadoch […]

čítať celý článok
Rekonštrukcia Základnej školy A. Dubčeka

Hĺbková obnova najväčšej základnej školy v Karlovej Vsi bude znamenať najmä výrazné zníženie jej energetickej náročnosti a splnenie aktuálne požadovaných tepelno-technických parametrov obnovovaných verejných budov. Výsledkom budú opatrenia, ktoré riešia zmenu klímy, zníženie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality vnútorného prostredia a podporu biodiverzity. Oprava strechy, inštalácia solárnych a  fotovoltaických panelov, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody, zelené fasády, […]

čítať celý článok
Ukončili zelenú obnovu budovy materskej školy Kolískova

Inovatívna obnova budovy Materskej školy na Kolískovej 14 v bratislavskej Karlovej Vsi bola ukončená.V mesiacoch apríl a máj tu finišovali aktivity realizovaním sadovníckych prác a dokončovaním prototypového riešenia zelene a vodných prvkov vo vnútorných átriách objektu v podobe jazierok. Deti nezískali len príjemnejšie estetické prostredie, ale zároveň dostali kvalitnú mikroklímu. V škôlke sa totiž vetrá […]

čítať celý článok
Program SK-Klíma – 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku projektu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Programovými partnermi Donorov, organizovalo dňa 8. decembra 2021 v online forme 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku jednotlivých podporených projektov. MČ Bratislava – Karlova Ves ako prijímateľ grantu Nórskeho finančného mechanizmu vystúpila na tomto podujatí so svojou prezentáciou, kde prezentovala pokroky vo svojich […]

čítať celý článok
Využitiu zrážkovej vody konečne svitá na lepšie časy

On-line seminára Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?, ktorý sa konal v stredu 10. novembra 2021, sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Prítomných privítala starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pani Dana Čahojová. Pani Martina Paulíková predstavila z poverenia generálneho riaditeľa sekcie vôd MŽP SR Romana Havlíčka novú koncepciu vodnej politiky, ktorá odráža zmeny prístupu […]

čítať celý článok
Ukončenie prác na modelovej revitalizácii parku Kaskády

V piatok 5. novembra 2021 odovzdal realizátor dielo, v rámci ktorého boli uskutočnené práce prvých dvoch etáp revitalizácie verejného priestoru medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej na sídlisku Dlhé diely, neformálne nazývaného park Kaskády. Vo vnútrobloku bytového komplexu bolo realizované pilotné modelové riešenie na zachytávanie, spomalenie odtoku a využitie zrážkových vôd, ktoré v minulosti končili […]

čítať celý článok
Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?

Už dlho sa hovorí o tom, že zrážkovú vodu treba riešiť tam, kde spadla a nie odvádzať ju ako odpadovú vodu do jednotnej kanalizácie. Aj keď by sa mnohí tejto teórie radi držali, v praxi narážajú na toľko prekážok, že sa napokon rozhodnú pre jednoduchšie riešenie „po starom“. Čo sa v budúcnosti zmení na dnešnom […]

čítať celý článok
Pomôžte nám preskúmať povedomie o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informovanosti SR ako Národný kontaktný bod dlhodobo realizuje on-line prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska. Za účelom realizácie prieskumu bol pred niekoľkými týždňami vytvorený on-line dotazník, prostredníctvom ktorého sa snaží Národný kontaktný bod preskúmať povedomie o týchto grantoch na Slovensku. Dotazník je verejne dostupný na nasledovnom linku: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39. Vyplnenie […]

čítať celý článok
Na verejnom priestranstve Kaskády práce postupujú podľa plánu

Vykonávajú sa terénne úpravy líniovo umiestnené po vrstevnici, aby sa veľké zatrávnené odtokové plochy verejného priestranstva rozčlenili na menšie odtokové diely a následne sa odtok zachytil, spomalil a vsakoval. V rámci terénnych úprav sa boli zakopané dve retenčné nádrže, ktoré budú zberať dažďovú vodu zo zvodu bytového komplexu. Po terénnej modelácii bude nasledovať výsadba stromov, […]

čítať celý článok
Rekonštrukcia materskej školy na Kolískovej ulici napreduje

Ukončené je zateplenie strechy, zateplenie vonkajšieho plášťa, postupne sa vymenili okná a dvere. Neskôr bude nasledovať rekonštrukcia teplej úžitkovej vody, inštalácia solárnych panelov, vzduchotechnika a sadovnícke úpravy.

čítať celý článok
Príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Slovensku

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves organizovala dňa 24.5.2021 online úvodnú konferenciu k projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia. Hlavnou témou konferencie bola príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Slovensku. Projekt MITADAPT bol úspešný v rámci otvorenej výzvy Programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie […]

čítať celý článok
Výzva na predkladanie ponúk: “Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve.”

Klimatická zmena, globálne otepľovanie a s ním súvisiace vrtochy počasia sa dotýkajú každého z nás, o tom zrejme už nikto nepochybuje. Letné horúčavy, dlhé obdobia sucha striedané prudkými prívalovými dažďami sú problémom v súčasnosti už aj v Karlovej Vsi a budú problémom čoraz väčším v nasledujúcich rokoch. V zahraničí reagujú na túto výzvu vytváraním konceptov, kde sa zrážková voda zachytí, využíva […]

čítať celý článok
Online prezentácia pre občanov – Kaskády

Stretnutie vo virtuálnom priestore pre obyvateľov: „Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve” sa konalo online dňa 10.3.2021 o 17.00 prostredníctvom aplikácie zoom. Letné horúčavy a dlhé obdobia sucha, striedané prudkými prívalovými dažďami sú vážnym problémom aj v našej mestskej časti. Karlova Ves sa preto dlhodobo venuje riešeniam a vzorovým opatreniam na obmedzenie […]

čítať celý článok
Začali práce na obnove MŠ Kolískova

Jednu z deviatich karloveských materských škôl na Kolískovej ulici čaká rozsiahla hĺbková obnova. Nepôjde len o štandardnú rekonštrukciu budovy. Projekt počíta s radikálnym znížením energetickej náročnosti budovy, prispôsobením sa nepriaznivým dopadom klimatickej zmeny a podporou biodiverzity. Materská škola na Kolískovej ulici 14 má dnes zo všetkých deviatich materských škôl v Karlovej Vsi najväčšie náklady na […]

čítať celý článok
Úspešná Karlova Ves: granty z Programu SK-Klíma

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma – Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 – 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev kód ACC01, ACC02 a ACC03. Bližšie informácie o výsledkoch výberového procesu […]

čítať celý článok