Prehľad všetkých noviniek

Vzdelávací program pre školákov „Klíma sa mení…A my?

Od 17.6.2024 do 27.6.2024 organizovala Mestská časť Bratislava-Kalrova Ves v Komunitnom vzdelávacom centre pre klímu a biodiverzitu (KVC)  15 workshopov s názvom: “Klíma sa mení…..A my?” pre žiakov a učiteľov ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62. Zúčastnilo sa ich spolu 289 žiakov druhého až siedmeho ročníka a 15 učiteľov. Dvojhodinový workshop bol programovo rozdelený na dve […]

čítať celý článok
Roadshow ku klimatickej a energetickej politike Európskej komisie

V rámci celoeurópskej Roadshow ku klimatickej a energetickej politike Európskej komisie zavítala do v Karlovej Vsi na Dlhých Dieloch v utorok 11.6.2024 významná návšteva.  Navštívili nás pán Dušan Chrenek, hlavný poradca z Generálneho riaditeľstva pre klimatické opatrenia EK a pán Vladimír Zuberec– odborný referent pre medzinárodné vzťahy z Generálneho riaditeľstva pre klimatické opatrenia EK. Hlavným cieľom […]

čítať celý článok
Deti sa budú učiť podľa Karlovej Vsi

Filmový štáb Strediska environmentálnej výchovy Dropie (https://dropie.sazp.sk/) oslovil MČ Bratislava-Karlova Ves na spoluprácu pri príprave vzdelávacieho videa pre žiakov základných a stredných škôl. Video bude zachytávať rôzne typy adaptačných opatrení, ktoré boli uskutočnené v rámci projektov v Karlovej Vsi. V stredu 5.6.2024 sme spoločne s kameramanom a produkčným štábom navštívili zelenú strechu na prístavbe budovy miestneho úradu MČ-BA Karlova Ves, základnú […]

čítať celý článok
Park Kaskády – vodozádržné opatrenia po zime opäť v prevádzke

Koncom minulého roka bol slávnostne odovzdaný zrevitalizovaný park Kaskády obyvateľom a návštevníkom sídliska Dlhé diely. Po zimnej prestávke je jeho prevádzka znovu spustená. Zrevitalizovaný park ponúka svojim obyvateľom výnimočný priestor s príjemnou mikroklímou a zeleňou. Obzvlášť príťažlivý je pre najmenších návštevníkov. Prichystané sú hracie prvky v podobe vodnej ručnej pumpy, mlynčeka, stavidiel, dreveného sudu s fontánou pre osvieženie vzduchu. Novovysadené […]

čítať celý článok
Karlova Ves ukončila veľký projekt na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Posledný aprílový deň ukončila mestská časť implementáciu projektu MITADAPT, ktorý trval 3,5 roka. V rámci projektu sa realizovali opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy. Hlavné aktivity projektu zahŕňali dopracovanie Klimatického akčného plánu, hĺbkovú obnovu materskej školy Kolískova, hĺbkovú obnovu základnej školy A. Dubčeka, vodozádržné opatrenia v parku Kaskády, vybudovanie Komunitného centra pre klímu a biodiverzitu a zvyšovanie […]

čítať celý článok
Ukončenie projektu MITADAPT – záverečná konferencia

V stredu 10. apríla sa konala v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves záverečná konferencia projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia. Po úvodnom príhovore starostky mestskej časti pani Dany Čahojovej, boli predstavené koordinátorkou projektu pani Martinou Maderovou ciele projektu, aktivity projektu a zdroje financovania.  Svoje skúsenosti […]

čítať celý článok
Workshopy pre samosprávy zamerané pre adaptačné a mitigačné opatrenia

Pre záujemcov o tému adaptácie na zmenu klímy a ako vyhodnotiť zraniteľnosť a riziká na jej dôsledky, bola pripravená séria on-line workshopov, ktorá zahŕňa päť modulov – prezentácii. Na stránke https://dropie.sazp.sk/sk/workshopy-pre-samospravy nájdete vzdelávacie materiály, ktoré využívajú aj výstupy projektov MITADAPT a DELIVER. On -line workshopy sú dostupné po vyplnení formuláru, ktorý sa Vám na stránke […]

čítať celý článok
Záverečná konferencia projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia, číslo projektu ACC02PO2

Konferencia je organizovaná Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s Nórskym partnerom BIOTEXT. Dátum: 10. apríl 2024 Miesto konania: Zasadacia miestnosť Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, prízemie, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava Hlavné témy a kľúčové slová:     systematické plánovanie a realizácia opatrení zameraných na zmierňovanie (mitigáciu) a prispôsobovanie sa (adaptáciu) zmene klímy v mestskom prostredí, akčný plán […]

čítať celý článok
Ukončená hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka

Hĺbková zelená obnova základnej školy A.Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave bola zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy a na výrazné zlepšenie kvality vnútorného prostredia školy. Je ukážkovým príkladom viacerých inovatívnych a zelených riešení, s využívaním zrážkovej vody, obnoviteľnými zdrojmi energie a výsadbou zelene s podporou biodiverzity, ktoré budú prispievať k zmierňovaniu a prispôsobovaniu sa […]

čítať celý článok
Karloveský Park Kaskády sa stal raritou, cirkuluje ním potok s dažďovou vodou

Treťou etapou sa ukončila revitalizácia parku Kaskády na Dlhých dieloch. Mestská časť ponúka svojim obyvateľom a návštevníkom atraktívny verejný priestor plný zelene a vodných prvkov, kde môžu tráviť v horúcich dňoch príjemný čas. Modeláciou terénu, zadržiavaním zrážkovej vody prispeje projekt k spomaleniu povrchového odtoku a zvýšenému vsaku zrážkovej vody. Slávnostné otvorenie parku je plánované na 12. októbra 2023 o […]

čítať celý článok
Ekocentrá – spoločne za udržateľný rozvoj

V utorok 26. septembra sa konal v Komunitnom vzdelávacom centre pre klímu a biodiverzitu tretí workshop na tému – Ekocentrá – spoločne za udržateľný rozvoj. Žiaci 8. ročníka zo ZŠ Karloveská si mohli vypočuť prednášky a zapojiť sa do diskusie na témy súvisiace s činnosťami ekocentier v Bratislave a jej okolí. Prvá časť obsahovala prezentácie a diskusiu. Žiaci sa nehanbili […]

čítať celý článok
Podpora cyklistickej dopravy

Vo štvrtok 20. apríla sa konal v Komunitnom vzdelávacom centre pre klímu a biodiverzitu druhý workshop na tému úzko súvisiacu s mitigáciou klimatickej zmeny. Školáci zo ZŠ A.Dubčeka si mohli vypočuť prednášky a zapojiť sa do diskusie na témy súvisiace s dôležitosťou rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave. Mohli porovnať situáciu u nás a v Nórsku, […]

čítať celý článok
Vyjadrite svoj názor

Verejné priestranstvo park Kaskády Mestská časť Bratislava-Karlova Ves revitalizovala v roku 2021 na sídlisku Dlhé diely verejné priestranstvo medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej, ktorý sa neformálne nazýva park Kaskády. Boli tu realizované vodozádržné opatrenia, terénne modelácie, pribudli stromy, kríky a mokraďové záhony.   Ako hodnotíte stav tohto verejného priestranstva po ukončení revitalizačných prác? Prosíme o vyplnenie tohto […]

čítať celý článok
Ako znižovať množstvo odpadu vo (vašej škole a doma)?

Odpad a jeho likvidácia je významným zdrojom emisií skleníkových plynov. Najvýhodnejšie pre našu planétu je samozrejme žiaden odpad neprodukovať, respektíve aspoň sa snažiť výrazne znížiť jeho množstvo, ako následne odpad likvidovať. Problematike znižovania odpadu sa venovali účastníci workshopu pod názvom Ako znižovať množstvo odpadu vo (vašej škole a doma), ktorý organizovala Mestská časť Bratislava-Karlova Ves […]

čítať celý článok
Najväčšia základná škola v Karlovej Vsi prechádza výraznou rekonštrukciou

Stavebné práce na obnove základnej školy A. Dubčeka postupujú podľa harmonogramu. Budú tu  použité technológie obnoviteľných zdrojov energie,  technológie zabezpečujúce zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepšujúce vnútorné prostredie a vnútornú mikroklímu, uplatnia sa tu opatrenia, ktoré využívajú zrážkovú vodu a opatrenia, ktoré zvýšia rozmanitosť rastlín a živočíchov v areály školy. O postupujúcich prácach na obnove základnej […]

čítať celý článok
Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu bolo slávnostne otvorené.

V pondelok 3. októbra 2022 sme slávnostne otvorili Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu (KVC).Hosťom sa v prezentačnej miestnosti KVC prihovorila pani Dana Čahojová, starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a pán Jozef Škultéty, riaditeľ Odboru politiky zmeny klímy MŽP SR. Obaja vyzdvihli potrebu vzdelávania a zvyšovania povedomia o meniacej sa klíme a jej dopadoch […]

čítať celý článok
 Karlova Ves otvorí Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu

Mestská časť Bratislava Karlova Ves pripravuje otvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu. Už v pondelok 3. októbra privíta prvých prednášajúcich v novovytvorených priestoroch. Cieľom centra je zdieľanie skúseností a poznatkov v environmentálnej oblasti, zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene a organizovanie prednášok pre laickú a odbornú verejnosť. Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu pozostáva z prezentačnej miestnosti, náučného chodníka, ktorý je venovaný podpore […]

čítať celý článok
Karloveská škôlka s najväčšími nákladmi na energie sa vďaka hĺbkovej rekonštrukcii zmenila na ekologickú

Ukončila sa najrozsiahlejšia obnova materskej školy v mestskej časti. Škôlka s najväčšou spotrebou energií sa zmenila na ekologickú. Boli tu  použité technológie obnoviteľných zdrojov energie,  technológie zabezpečujúce zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepšujúce vnútorné prostredie a vnútornú mikroklímu, uplatnili sa tu opatrenia, ktoré využívajú zrážkovú vodu a opatrenia, ktoré zvyšujú rozmanitosť rastlín a živočíchov v areály […]

čítať celý článok
Rekonštrukcia Základnej školy A. Dubčeka

Hĺbková obnova najväčšej základnej školy v Karlovej Vsi bude znamenať najmä výrazné zníženie jej energetickej náročnosti a splnenie aktuálne požadovaných tepelno-technických parametrov obnovovaných verejných budov. Výsledkom budú opatrenia, ktoré riešia zmenu klímy, zníženie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality vnútorného prostredia a podporu biodiverzity. Oprava strechy, inštalácia solárnych a  fotovoltaických panelov, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody, zelené fasády, […]

čítať celý článok
Ukončili zelenú obnovu budovy materskej školy Kolískova

Inovatívna obnova budovy Materskej školy na Kolískovej 14 v bratislavskej Karlovej Vsi bola ukončená.V mesiacoch apríl a máj tu finišovali aktivity realizovaním sadovníckych prác a dokončovaním prototypového riešenia zelene a vodných prvkov vo vnútorných átriách objektu v podobe jazierok. Deti nezískali len príjemnejšie estetické prostredie, ale zároveň dostali kvalitnú mikroklímu. V škôlke sa totiž vetrá […]

čítať celý článok